ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน-ทุกประเภท (SOE65)